معرفی سرویس پرینت

معرفی سرویس پرینت

ابزاری است جهت پرینت از محتویات صفحه در صورتی که کاربر بخواهد از صفحه جاری پرینت بگیرد می تواند از دکمه پرینت استفاده نمایید.