امکانات سامانه مدیریت شرکت گاز

امکانات سامانه مدیریت شرکت گاز

 

شما می توانید بخش هایی از این سیستم را در تصاویر زیر مشاهده نمایید.

 

پنل مدیریت
گزارشات هفتگی نواحی
گزارشات کل نواحی
گزارشات جزء